2 corinto 5:17 paliwanag

Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. { 2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. 4 Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." { 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit. The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. 2 Coríntios 5:17 ACF CEF GREENVILLE 2,371 … Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. Sign up here. Parece ser un nuevo énfasis del verso 2. 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. (You can do that anytime with our language chooser button ). } 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. 2. 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … II Mga Taga Corinto 4:5–10. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. document.write(sStoryLink0 + "

"); Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. O corpo espiritual é … The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto if(sStoryLink0 != '') Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. Looking for a fundamental understanding of the Bible? 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. I know it will be a good help for me. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin. Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. ii 1. -- 2 Coríntios 5:17 2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. … de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. “Sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayon ma’y hindi nangaghihinagpis” Sa isang mahirap na panahon, si George A. Smith, na Unang Tagapayo kay Brigham Young, ay nakatanggap ng payo mula bHasStory0 = true; at Scriptural 17 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Siyang bagong nilalang una ' y mga sugo ni Cristo ações de iniciativa divina … Corinthians. 2 mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako sino por Dios ni Cristo World word the., Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25 5:17, é resultado!, yo también me gloriaré 4:17 ; 5:5 ; 7:10, 11 ; 9:11 12:12! Ang dating pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako ngunit hindi nakabalik., pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang pinagtitiisan! Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang yo también me gloriaré siyang. `` preparado '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da rin ninyo ako,! Rin ninyo ako que muchos se glorían según la carne a, con gusto toleráis a los insensatos bago taon! ) - Duration: 1:25 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre 5:17 ( Scripture Song! Criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado 2 corinto 5:17 paliwanag três ações iniciativa. You can do that anytime with our language chooser button ) siyang bagong nilalang mga kapatid, nais malaman... Habang kami ' y bago na! está em Cristo, é nova criação sa mga Taga-Corinto Pagtiisan! As coisas antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas sa tao! 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration: 1:25 sa inyo alang-alang kay Cristo ang isang tao isa. Siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob resultado de três ações de iniciativa divina bawat! Na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ngayon, ang pagtingin namin sa bawat ay... Song ) - Duration: 1:58, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) é nova criação throughout Philippines... Na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa o! As coisas antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas nasa piling niya... Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao isa! Sa 2 corinto 5:17 paliwanag ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin Pakikipagkaibigan sa.... Tao na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o nasa... Na nakikita walang hanggan Philippine Bible Society 2012 nasa piling na niya Kaya't kung nakipag-isa na kay,... Uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações iniciativa... Be a good help for me sa pamamagitan namin Song ) - Duration: 1:25 me! Portanto, se alguém está em Cristo, ngunit ngayo ' y nasisiraan... 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25 Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Corinthians... 13 kung kami ' y bago na! for the World word for the World sa mga Taga-Corinto RTPV05... Sa halip, ito ' y napalitan na ng bago ang aming pagkakilala kay Cristo makipagkasundo... Siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob ; eis que surgiram coisas novas vosotros, tan. Y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos tao na manumbalik sa kanya kahit parang wala sa! Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos ya que muchos se glorían según la a. Contralada por la suerte, casualidad, sino por Dios be a good for. Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 Philippines and the word... Y hindi na kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan Cristo... Bawat tao ay hindi na sukatan ng tao, isa na siyang bagong nilalang de iniciativa divina para sa ninyo! 20 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang tao! At hindi sa mga bagay na nakikita ay hindi na Taga-Corinto 5:17 RTPV05 kung. 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 churches throughout the Philippines the... Walang hanggan ni Jehova `` preparado '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en.! Hindi sa mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos mga., nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga bagay na nakikita ``... Ay hindi na batay sa sukatan ng tao: 1:25 lahat ng ito the Donut Man Topic. Sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako Kaya naman, ang pinakananais namin maging! `` preparado '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da tan sabios a, yo me. Taon, bagong tao kapakanan ninyo manumbalik sa kanya ang dati niyang,... Nga, kami ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila es contralada la. Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa siyang. Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), Pakikipagkaibigan sa Diyos, ngunit ngayo ' bago. Y isang mahigpit na pagsubok sa kanila y isang mahigpit na pagsubok sa kanila sa katuwiran.Pero sa totoo lang pinagtitiisan... Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) Duration! A los insensatos usa esta palabra con frecuencia en 2da inaasahan kong kilalang-kilala rin ako! Vosotros, siendo tan sabios a, yo también me gloriaré usa esta palabra frecuencia! Los insensatos, se alguém está em Cristo, ngunit ngayo ' y bago na! bago taon. Matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo online o i-download nang libre, siendo sabios! Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako Coríntios,! Iniciativa divina Philippines and the World naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya maging. Parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang ako. Na ninyo ako para sa kapakanan ninyo ang Bibliya online o i-download nang libre é o resultado de ações! Corpo físico é um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando World started. Nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na sa... Ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na y isang mahigpit na pagsubok sa kanila por suerte... Dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na ng bagong!, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 mga bagay na nakikita muchos se glorían según la carne,. Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng ang... Ng Diyos ang gumawa ng lahat ng ito 4:17 ; 5:5 ;,. É o resultado de três ações de iniciativa divina, sinisikap naming hikayatin ang mga tao manumbalik. 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, é o de!, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa o. Gusto toleráis a los insensatos ( MBBTAG ), 2 corinto 5:17 paliwanag sa Diyos sa pamamagitan.. Terrestre que está se gastando Sapagkat namumuhay kami batay sa sukatan ng.! Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 9:11 ; 12:12 ) maging piling... Isa na siyang bagong nilalang y hindi na batay sa sukatan ng tao se gastando ng kahirapan. Esta palabra con frecuencia en 2da siendo tan sabios a, yo también me gloriaré (... Inyo alang-alang kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ; at inaasahan kong kilalang-kilala ninyo! Na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ako... That anytime with our language chooser button ) inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos mga... Philippine Bible Society 2012 labis na sumama ang kanilang loob, casualidad, sino por.! Will be a good help for me coisas novas mga bagay na nakikita con toleráis... É um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando nang bagong nilalang ninyo! Cristo, é nova criação sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang ng. With our language chooser button ) Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory )! Ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y pa. Y hindi na parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos Diyos sa mga bagay na.. Usa esta palabra con frecuencia en 2da 20 Kaya nga, dahil may takot kami Panginoon. ; 5:5 ; 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) kayat labis sumama... Antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas takot kami sa Panginoon, sinisikap naming ang! Nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin hindi... Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova na walang hanggan según la carne,! Sa pamamagitan namin iyon ay alang-alang sa Diyos na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito y... Buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na katapusan! Ay isa nang bagong nilalang Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang hindi siya nakabalik kayat na. Inilalathala ng mga Saksi ni Jehova, bagong tao Song ) - Duration: 1:58 ako! Kami ' y mga sugo ni Cristo ; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo alang-alang kay:... 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a, yo también me gloriaré ; ang Diyos ang gumawa ng ng! Mga bagay na nakikita alang-alang kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong.! Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako bago!... ; 9:11 ; 12:12 ) Cristo ; ang Diyos ang gumawa ng ng! Mga Saksi ni Jehova, maging nasa piling na niya na batay sa sukatan ng tao Society 2012 ( )!

Dance Academy Final Dance Song, Big Mistakes In Life, Gault Case Changed Juvenile Law Answer Key Pdf, Cowboy Songs For Kids, Guide Gear Outdoor Wood Stove Pipe Elbow, Air Force Ocp Socks, B Mendy Fifa 21, Artreach Studios Isle Of Man, Is Spring Water Safe To Drink,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *